Termes i condicions d'ús

Introducció

Els presents termes i condicions d'ús tenen per objecte regular les condicions d'ús de la pàgina web d'Internet emplaçada en l'adreça educacion.ietres.com (d'ara endavant «la web») i de la qual és titular l'empresa Support and Technology SL, (d'ara endavant «ietres«, «ietres sφfia» o «Sφfia«) inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, folio 23, tomo 28835, hoja B-143914, inscripción 1ª, NIF B61054755 y con domicilio social en C/ Àlaba, 51 (Locales 1-5 Oficinas y 1-4 Almacén) 08005 Barcelona; y cuyo objeto social es la comercialización y venta de productos informáticos. 
La web permet que el client pugui emetre comandes per mitjans electrònics i consultar les existències de productes i preus d' educacion.ietres.com. En efectuar una comanda de compra a través de la web, el client accepta expressament, sense reserva ni cap excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen. Aquestes constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions en línia de compravenda entre ietres i els seus clients.

Ús del web

La mera utilització de la web, atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'usuari. Així mateix, el client manifesta que la persona que utilitza la web en el seu nom és un usuari autoritzat per ell mateix i té capacitat per a emetre comandes de productes i serveis a ietres en nom o per compte del client.
El web no exigeix ​​als seus usuaris la prèvia subscripció o registre per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l'accés a determinats continguts i serveis, s'exigirà a l'usuari un registre previ, passant aquest a denominar-se usuari registrat. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi la Política de Privadesa.

Continguts

La web posa a la disposició dels usuaris informació i característiques sobre una àmplia gamma de productes i serveis informàtics que ofereix ietres. També inclou una sèrie d'elements denominats enllaços (botons, bàners, links o enllaços, etc.) que permeten a l'usuari accedir a altres webs relacionades amb l'objecte social de la web o altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com a fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'usuari, no sent responsable ietres de les pàgines web a les quals accedeixi l'usuari a través de la seva pàgina, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar. Per tot això, serà l'usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d'aquests enllaços. ietres tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests enllaços, restringint, bloquejant o suspenent aquests enllaços quan atemptessin contra el principi descrit en els presents Termes i condicions d'ús.

Accés i seguretat

A l'hora de realitzar el registre previ al procés de compra, l'usuari té l'opció de triar i indicar el seu nom d'usuari i la seva contrasenya (d'ara endavant i de manera conjunta les «claus d'accés») i es compromet a usar-les i conservar-les de conformitat amb el que s'estableix en les clàusules següents:
• És responsabilitat i obligació de l'usuari mantenir la confidencialitat de la/es seva/es clau/s d'accés. L'Usuari informarà immediatament a ietres si es produeix la pèrdua o extraviament de la/es clau/s d'accés. Així mateix, és responsable de mantenir la/es mateixa/es en lloc segur i establir els procediments necessaris perquè pugui/n ser utilitzada/es únicament pels usuaris acreditats per a aquells usos als quals estiguin autoritzats.
• El client serà responsable de l'ús de les claus que pugui realitzar qualsevol empleat, representant, dependent, apoderat o persona que hagi rebut les mateixes per indicació d'aquest, encara que ja no tingui tal qualitat. El client haurà d'informar puntualment de qualsevol canvi que es produeixi en relació amb els usuaris autoritzats per ell.
· El client accepta que qualsevol comanda emesa a través del programa de comerç electrònic o un altre mitjà electrònic, en els quals sigui necessària la utilització de les claus, és una comanda vàlida i vinculant per al client i, davant de qualsevol tipus de dubte, tindrà per a ambdues parts un valor equivalent al d'una comanda realitzada per escrit.

Drets i obligacions de l'usuari

L'usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés a través de la pàgina web, o de tercers prèviament proporcionada per ietres, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent. Igualment l'usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar o alterar la pròpia web així com no introduir, ni difondre els denominats «virus informàtics» que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de la web. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització de continguts de conformitat amb el que es disposa en la llei, moral i ordre publico; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de ietres o persona per aquesta delegada.
El client renuncia a qualsevol oposició present o futura a la validesa i execució de qualsevol comanda emesa utilitzant el programa de comerç electrònic al·legant que la comanda va ser emesa i autoritzada per mitjans electrònics.
El client és responsable de totes les despeses i costos d'utilització de la web, incloent sense caràcter exhaustiu, les despeses de consum i connexió telefònica, equip de telecomunicacions, etc.

Facturació

Un cop gestionada la comanda, emetrem la factura corresponent. Si desitja una factura a nom d'una persona física o d'una societat, assegureu-vos d'emplenar les dades necessàries en l'apartat 'Facturació' de la comanda. En cas contrari, s'emetrà una factura simplificada. Podrà veure i descarregar la factura a la seva zona de client. Recordeu que la data de la factura no correspon necessàriament amb la data de la comanda i que un cop emesa, qualsevol canvi s'haurà de sol·licitar en els primers 30 dies des de la seva emissió. Les factures emeses a persones físiques o jurídiques estaran signades digitalment donant-los la mateixa validesa legal que una factura impresa en paper. Per a qualsevol aclariment addicional, contacteu amb el nostre departament comercial.

Preus i ofertes

ietres podrà realitzar reduccions finals de preu per fidelització, adquisició de productes d'una certa entitat, volum i rellevància o per altres motius que pugui estipular en el seu degut moment. No obstant això, serà ietres qui, lliure i voluntàriament, ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes als qui estimi oportú, no podent ser exigits pel client.
El preu de venda que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA corresponent, si aquest producte és susceptible de patir-lo, però no inclou les despeses de manipulació i ports. Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i apareixeran reflectits en la comanda. Aquests podran variar en funció de la destinació escollida pel client i pel volum de compra.

La mercaderia viatja, fins a la seva destinació, assegurada a tot risc per ietres, estant el cost d'aquest segur inclòs en el preu dels ports corresponents.

Mitjans de pagament

ietres posa a la seva disposició les següents formes de pagament per abonar les comandes realitzades al seu web:

• Targeta de crèdit o dèbit, mitjançant passarel·la de pagament segur o presencialment al nostre local.

• Efectiu:  el pagament de l'import de la comanda s'efectuarà, mitjançant efectiu, al nostre local en el moment del lliurament.
ietres iniciarà la tramitació de la comanda un cop verificat el pagament de la mateixa. Els recordem que, tot depenent de l'entitat emissora, el pagament pot demorar fins a dos dies.

• Finançament particulars:  els pares d'alumnes i els clients finals poden accedir a pagar a terminis les seves compres amb CETELEM.

• Finançament centres educatius:  oferim servei de Rènting Educatiu per a centres d'ensenyament. mitjançant els nostres partners Lenovo Capital i Iberent.

No realitzem enviaments a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Termini de lliurament

El termini de lliurament dependrà de la disponibilitat i serà informat al client després de la realització de la comanda, depenent dels productes i de la província a la qual s'efectuï l'enviament ietres s'esforçarà al màxim en fer els lliuraments en la data prevista, tal com s'informa a la fitxa d'article.
Si per desajustaments de l'estoc o qualsevol altre motiu, el producte sol·licitat en la seva comanda no es pogués lliurar, li oferirem la substitució del mateix per un altre d'igual preu o superior i semblants o superiors prestacions, sense perjudici del dret del client a cancel·lar la comanda i sol·licitar la devolució de les quantitats satisfetes.

Devolucions

ietres acceptarà la devolució de la mercaderia en els següents casos, si i només si:
• En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu Dret de Desistiment. En virtut d'allò que disposa la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7 / CE), s'atorgarà un termini de 14 dies naturals des de la recepció de l'equip per a la resolució o rescissió del contracte. ietres acceptarà l'exercici de l'esmentat dret, únicament i exclusivament, quan la mercaderia estigués en el mateix estat de conservació en què li va ser lliurada i llesta per a la venda, amb els seus corresponents accessoris i manuals i, si fos possible, amb el seu embalatge original. En aquestes circumstàncies, el client es farà càrrec de l'import de les despeses de devolució del bé.
Desistiment de particulars
• D'acord amb la legislació vigent, els clients particulars podran exercir el seu dret a desistir del contracte i procedir a la devolució dels productes adquirits, pel motiu que sigui, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia. Per a això, s'han de complir les condicions exposades en aquest document.
• ietres acceptarà un cert ús o desgast del producte com a conseqüència de la prova per a la presa de decisió sobre l'adquisició definitiva. En cas de deteriorament, desgast o ús excessiu durant aquest període de prova, ietres acordarà amb el client l'import a retornar.
• És per això, que li aconsellem que obri i manipuli els embalatges amb compte, no tregui els adhesius o protectors del producte fins a estar segur de l'adquisició definitiva.
Desistiment d'empreses
• Atenció, només podran acollir-se al dret a desistiment aquelles compres realitzades per particulars, i no és possible per a empreses, ja que no hi ha cap llei que reguli els drets de devolució entre empreses.
• Tanmateix, s'acceptaran devolucions comercials d'empreses si el material està sense desprecintar i en perfecte estat, i dintre dels primers 14 dies naturals des de la recepció.
• Aquestes condicions no anul·len el dret de garantia o canvi de productes defectuosos.
Condicions per a particulars
• No s'acceptaran devolucions en els següents supòsits:
1. Aquells productes que no es retornin en les mateixes condicions en què es van lliurar. En el cas d'ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, tauletes i telefonia mòbil han d'estar restaurats als paràmetres de fàbrica, respectant les particions i programes preinstal·lats pel fabricant i lliures de continguts aliens.
2. Productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, com per exemple, auriculars intraurals o de tipus botó.
3. Tot tipus de programari o programes informàtics com per exemple, paquets d'ofimàtica, sistemes operatius, antivirus, etc. que hagin estat oberts.
4. Tots aquells productes personlitzats o configurats a mida per al client com per exemple, equips serigrafiats, canvi del disc original per un SDD, etc.
Informació i manera de procedir
• Debe contactar con ietres para explicarle el modo de proceder. Además, deberá tener en cuenta la información que le detallamos a continuación.
• La mercancía debe ser devuelta con todos los accesorios originales que contenga y, si fuera posible, en su embalaje original. Por favor, envuelva y proteja el producto, evitando pegatinas, precintos o cintas adhesivas directamente sobre la superficie o embalaje del artículo. Es su responsabilidad hacernos llegar los artículos bien envueltos y protegidos. En caso contrario ietres se reserva el derecho de no recepcionar y rechazar la mercancía.
• Les despeses de la devolució cap a les nostres instal·lacions aniran al seu càrrec. No obstant això, en Ietres li dóna l'oportunitat de que el material a retornar sigui recollit pel nostre transport. L'import de les despeses de devolució a descomptar serà el mateix que l'especificat a la factura de la compra i en el cas que aquesta compra estigués sota la promoció de "ports gratis" s'aplicarà la tarifa estàndard. ietres le damos la opción de que el material a devolver sea recogido por nuestro transporte. El importe de los gastos de devolución a descontar será el mismo que el especificado en la factura de la compra y en el supuesto de que dicha compra estuviera bajo la promoción de “portes gratis” se aplicará la tarifa estándar.
• Un cop rebuda la mercaderia i comprovada, procedirem a la devolució íntegra de l'import pagat per vostè, inclòs les despeses d'enviament del lliurament. Tingueu present que en cas d'utilitzar el nostre transport per a la devolució, se li descomptarà l'import generat del mateix.
· A ietres ens comprometem a realitzar l'abonament mitjançant la mateixa forma de pagament que vostè va triar, en un termini de 48 hores des de la recepció i comprovació del producte a les nostres instal·lacions.

Incidències en el transport
• Si s'observa en el moment del lliurament de la mercaderia, que aquesta ha estat manipulada incorrectament, de manera que presenta danys externs visibles o símptomes d'haver estat oberta o colpejada, li recomanem que anoti aquest fet en l'albarà del transportista, rebutgi l'entrega i ens ho notifiqui el més aviat possible. Immediatament iniciarem els tràmits per resoldre la incidència i reposar la seva comanda.
• Un cop recepcionat l'enviament, l'aconsellem que l'obri i revisi per comprovar-ne que tot és correcte. En cas contrari, poseu-vos immediatament en contacte amb Ietres per tal d'iniciar els tràmits corresponents i resoldre la incidència el més aviat possible. ietres con el fin de iniciar los trámites correspondientes y resolver la incidencia a la mayor brevedad posible.

Garantia

D'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum, ietres respondrà de la manca de conformitat del bé (possibles fallades o defectes de fabricació que poguessin presentar els productes subministrats) objecte del contracte de compravenda durant un període de dos anys a client final, i d'un any si el client és una empresa, des de la data de lliurament. El consumidor ha d'informar ietres de la manca de conformitat que es manifesti en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella per qualsevol de les formes de contacte establertes.
La citada garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'ús determinades pel fabricant, tals com les que es descriuen en els catàlegs, en les instruccions i en els manuals posats a la disposició de l'usuari.
No obstant, si la falta de conformitat es manifesta a partir del sisè mes de la data de compra, el client haurà de demostrar, mitjançant peritatge extern, que aquesta falta era d'origen, i no és deguda al mal ús o al pas del temps.
En cas de producte defectuós, ietres de forma gratuïta per al consumidor procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte.
ietres no està obligat a indemnitzar l'usuari oa tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provinguin d'un deteriorament o pèrdues de dades.
NOTA: Els productes fungibles (consumibles) gaudeixen d'una garantia limitada de 6 mesos des de la data de lliurament. Els productes subministrats quedaran fora de garantia pels següents motius:
• Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions o canvi en les tensions elèctriques.
• Si resulten danyats a causa realitzar una incorrecta configuració o instal·lació del programari, maquinari i / o perifèrics, per part del client. 
• Si es produeix una avaria provocada per un component no subministrat pel mateix fabricant.

Aquells productes no subministrats per ietres que se añadan a los suministrados por ietres

Competència Judicial

Aquests Termes i Condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

ietres, com a comerciant establert a la UE i que celebra contractes de compravenda i prestació de serveis, ofereix als seus clients i usuaris l'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea (ODR) en aquest ENLLAÇ.

Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per ietres estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de ietres o de terceros. Dicho contenido no podrá ser usado, duplicado, distribuido, vendido, explotado o cualquier otra forma con propósito comercial o no, sin el previo y preceptivo consentimiento y por escrito de ietres

Cànon digital

L'1 d'agost del 2017 va quedar reinstaurat el cànon digital a l'adquisició d'equips, aparells i suports de reproducció segons s'especifica al BOE del 4 de Juliol 2017, Sec. I, Pàg. 56444 a la Pág. 56454. Amb el nou sistema de compensació equitativa per còpia privada, el pagament recaurà en els fabricants, importadors i distribuïdors que hauran d'abonar el cànon digital als creditors finals, és a dir, a les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual (SGAE, ..) i el repercutiran als successius adquirents fins arribar a l'usuari final.

Com a excepció a aquesta regla, queden exceptuades del pagament del cànon:

 • Les entitats que integren el sector públic (segons s'estableixi en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic).
 • Aquelles persones físiques o jurídiques que actuïn com a consumidors finals i que posseeixin un certificat emès per les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual que especifica que no han de pagar-lo.
 • Les vendes d'equips fora del territori nacional.

IMPORTANT: si vostè, com a client, pertany a una d'aquestes tres categories, poseu-vos en contacte amb el nostre departament comercial, per gestionar l'excepció del pagament de la mateixa, abans de realitzar la compra.

Aquelles persones jurídiques o físiques que actuïn com a consumidors finals no exceptuades del pagament del cànon, justificant el destí exclusivament professional de l'equip, aparell o suport material de reproducció podran sol·licitar el reemborsament del mateix directament als creditors finals després d'haver-ne pagat el seu valor prèviament al seu proveïdor.

Els equips, aparells i suports materials afectats pel pagament del cànon i la quantia del mateix, IVA no inclòs, es resumeixen de la següent manera:

 • Equips multifuncionals d'injecció de tinta o làser i amb capacitat de còpia, impressió o escanejat: 5,25 euros per unitat.
 • Equips monofuncionals amb capacitat de còpia, impressió o escanejat de fins a 39 còpies per minut: 4,50 euros per unitat.
 • Gravadores de discos compactes específics o mixtos: 0,33 euros per unitat.
 • Gravadores de discos versàtils específics, discs versàtils mixtes o de discos compactes i versàtils: 1,86 euros per unitat.
 • Suports materials de reproducció mixta, text, sonora i visual o audiovisual:
  • Discos compactes no regravables: 0,08€ per unitat.
  • Discos compactes regravables: 0,10€ per unitat.
  • Discos versàtils no regravables: 0,21€ per unitat.
  • Discos versàtils regravables: 0,28€ per unitat.
 • Memòries USB i altres targetes de memòria no integrades en altres dispositius: 0,24€ per unitat.
 • Discos no integrats idonis per a la reproducció: 6,45€ per unitat.
 • Discos integrats en un equip, idonis per a la reproducció: 5,45€ per unitat.
 • Dispositius portàtils reproductors en format comprimit, i dispositius electrònics portàtils amb pantalla tàctil: 3,15€ per unitat. (MP3, MP4 o iPods)
 • Telèfons mòbils i smartphones: 1,10€ per unitat.

Només els ordinadors de sobretaula, els ordinadors portàtils, els MP3 / MP4 / iPods i els mòbils estan obligats a pagar un únic cànon en cas d'incloure diversos dispositius de gravació (discs durs o gravadores). El que implica que, aquells dispositius amb múltiples discs durs que no estiguin entre els esmentats anteriorment, pagaran un cànon per cada disc de gravació que incorporin.

En aquest web, l'import del cànon digital (amb impostos inclosos) en els productes en què és de llei la seva aplicació es mostra en el moment de finalitzar la compra. Igualment, tant el cànon com els impostos que deriven de la seva aplicació estaran desglossats en la factura o prova de compra.

Els presents Termes i condicions d'ús es resoldran automàticament per l'extinció de la societat que representa ietres o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitança o espera, etc

Carrito de compra